Algemene voorwaarden

• Het cursusseizoen loopt gelijk met het kalenderjaar van de (basis)scholen. Vakantieperiodes worden medegedeeld op de website, in deze periodes worden geen reguliere lessen aangeboden. Het cursusgeld wordt verdeeld over 12 maanden.
• De kosten van het inschrijfgeld bedragen eenmalig €10,00.

• Betalen van het lesgeld gaat via automatische incasso. Het lesgeld wordt in de eerste week van de maand geïncasseerd.
• Bij ondertekening van de overeenkomst machtigt de betalingsplichtige Steps Dance & Entertainment het overeengekomen bedrag van zijn/haar rekening af te schrijven tot het moment dat de betalingsplichtige deze machtiging schriftelijk weer intrekt. De betalingsplichtige gaat akkoord met de regels van het machtigen.

• Bij niet tijdige betaling (storneren) is er sprake van verzuim.
De betalingsplichtige wordt hier per e-mail op gewezen en heeft alsnog de mogelijkheid binnen 5 dagen het verschuldigde bedrag te voldoen.
Na het verstrijken van de nieuwe betalingstermijn is Steps Dance & Entertainment gerechtigd om €10,- administratiekosten in rekening te brengen.
Bij een betalingsachterstand van 21 dagen of meer, kan de toegang tot de cursus worden ontzegd zolang betaling uitblijft.

• Het lesgeld dient te worden voldaan door de betalingsplichtige (een meerderjarige leerling, vader/moeder, voogd/voogdes, of wettelijke vertegenwoordigers van een minderjarige leerling).

• Het lesgeld is inclusief BTW.

 • Afmelding tijdens de duur van de cursus is mogelijk. Deze dient, ten alle tijde, schriftelijk (per brief of e-mail) te worden gedaan. Het verschuldigde lesgeld dient tot en met 1 maand na afmelding te worden voldaan. (Als u zich bijv. op 15 januari afmeld, is de datum van afmelding 1 februari en betaald u nog voor de maand februari).
• Bij verzuimen van een les vindt er geen restitutie plaats.
• Steps Dance & Entertainment behoudt zich het recht, geplande lessen uit te stellen of af te lassen bijv. bij te weining deelnemers. In dat geval worden, in overleg, deelnemers bij elkaar ingedeeld.

• Steps Dance & Entertainment stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade in welke vorm dan ook. Bij schade door onzorgvuldig gedrag geldt tevens geen aansprakelijkheid.

• Steps Dance & Entertainment stelt zich niet aansprakelijk voor blessures van deelnemers die opgelopen zijn tijdens de lessen of binnen de locatie waarin wij ons op dat moment bevinden. Ook is zij niet aansprakelijk voor al ontstane blessure(s) en/of reeds aanwezige fysieke klachten van de deelnemer.

• De deelnemer wordt geacht met sport en/of dansschoenen deel te nemen aan de cursus. Dus niet met schoenen die buiten gedragen zijn.

• Steps Dance & Entertainment behoudt zich het recht af te wijken van de vermelde gegevens zoals docenten, lestijden en tarieven.

• Als er langer dan één maand geen gebruik kan worden gemaakt van de dansactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, is er een bevriezingsmogelijkheid.
Nadat Steps Dance & Entertainment hiervan schriftelijk op de hoogte is gebracht wordt het abonnementsgeld verlaagd naar €5,- totdat er weer wordt deelgenomen aan de lessen.

• Alle choreografieën, concepten en acts die bedacht en uitgevoerd zijn door Steps Dance & Entertainment mogen op geen wijze, zonder toestemming, worden gebruikt of doorgegeven aan derden.